05/2022

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A ZMLUVNÉ PODMIENKY ŠPORTOVNÉHO CENTRA – RELAX FITNESS
Mgr. Tibor Števlík, Podzáhradná 2045/7, 93201 Velký Meder, IČO: 41109007, DIČ: 1046742785

RELAX FITNESS

Registráciou Klient súhlasí s tým, že faktúry za uhradené predplatné Služieb a Tovarov mu budú zasielané v elektronickej forme.

1.1 Stav svojho Kreditu môže Klient zistiť prípadne doplniť aj použitím QR kódu v automate v Priestoroch.

1.2 Registrácia Klienta mladšieho ako 16 rokov: Registrácia prostredníctvom webového rozhrania je dostupná iba pre Klientom, ktorí majú najmenej 16 rokov a to s ohľadom na čl. 8 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Zároveň sa má za to, že až vek 16 rokov je dostatočným na to, aby Klient sám uzavrel zmluvu riadiacu sa týmito VOP s Prevádzkovateľom v súlade s § 9 Občianskeho zákonníka. V mene a za Klienta mladšieho ako 16 rokov uzatvára zmluvu s Prevádzkovateľom a registruje ho do RSS Systému jeho zákonný zástupca. Registrácia Klienta mladšieho ako 16 rokov sa realizuje osobne, za prítomnosti zákonného zástupcu, potvrdením uzavretia zmluvy v písomnej forme na recepcii RELAX FITNESS v časoch dostupnosti služieb recepcie a platia pre ňu rovnako tieto VOP.

1.3 Právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v lehote 14 dní: Pokiaľ sa Klient registruje prostredníctvom webovej stránky, schváli tieto VOP na webovom rozhraní a uhradí predplatné za Služby prostredníctvom webovej platobnej brány, bez prítomnosti v Priestoroch, má právo do tejto zmluvy odstúpiť v zmysle § 7 zákona 102/2014 Z.z. o o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to v lehote 14 dní od uzavretia zmluvy (registrácie v systéme). Ak si však Klient kedykoľvek počas tejto lehoty rezervuje niektorú Službu prostredníctvom ERR Systému, potom rezerváciou Služby dáva výslovný súhlas s poskytnutím služby a je týmto riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na prípady, kedy je registrácia v ERR Systéme a/alebo platba predplatného za Služby vykonaná v Priestoroch Prevádzkovateľa prostredníctvom platobného kiosku alebo automatu.

1.4 Postup pri odstúpení od zmluvy: Odstúpenie od zmluvy je Klient povinný doručiť Prevádzkovateľovi do uplynutia lehoty a to spravidla na formulári, ktorý je prílohou č. 2 týchto VOP. Formulár je možné doručiť poštou, elektronicky na emailovú adresu Prevádzkovateľa info@healthyfood.sk alebo osobne v Priestoroch. Lehota je zachovaná ak je v jej posledný deň odstúpenie podané na prepravu (odoslané). Prevádzkovateľ do 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy zruší elektronické zákaznícke Konto klienta a vráti uhradený Kredit na jeho bankový účet uvedený v odstúpení od zmluvy. Vrátenie predplatného Služieb (Kreditu) v hotovosti nie je možné.

1.5 Skončenie zmluvy, zrušenie registrácie a vrátenie kreditu: Zrušenie registrácie a zrušenie zákazníckeho konta je možné na základe žiadosti Klienta doručenej poštou na adresu Prevádzkovateľa alebo výpovede Klienta alebo Prevádzkovateľa za podmienok Občianskeho zákonníka. Pri doručenej žiadosti je Prevádzkovateľ oprávnený kontaktovať Klienta telefonicky a overiť jeho totožnosť, následne žiadosť schváli. Schválením žiadosti Klienta o zrušenie registrácie Prevádzkovateľom je zmluva medzi Klientom a Prevádzkovateľom skončená dohodou a zákaznícke konto Klienta bude zrušené. Prevádzkovateľ Klientovi do 15 pracovných dní od zrušenia konta vráti nevyčerpaný platný Kredit (teda Kredit, pre ktorý neuplynula doba platnosti) po odpočítaní manipulačného poplatku vo výške jednorazového vstupu na krytie nákladov administratívy zrušenia konta a prevodu prostriedkov na účet Klienta. Kredit bude vrátený bezhotovostným prevodom na účet Klienta v Slovenskej republike uvedený v žiadosti o zrušenie registrácie, vrátenie Kreditu v hotovosti nie je možné. Táto zmluva sa tiež automaticky skončí a zákaznícke konto Klienta bude zrušené v prípade, ak ani do 24 mesiacov od skočenia platnosti posledného uhradeného Kreditu si Klient nezaplatí žiadne ďalšie predplatné na Kredit ani neobjedná žiadne Služby ani počas tejto lehoty nedoručí Prevádzkovateľovi žiadosť o predĺženie platnosti zákazníckeho konta.

2. Platenie za Služby

2.1 Jednorazový vstup bez registrácie – platenie prostredníctvom automatu: Vstup do priestorov RELAX FITNESS je možný iba s platným vstupným QR kódom alebo za podmienky zaplatenia ceny jednorazového vstupu pred odchodom z Priestorov. Každý zaplatený jednorazový vstup oprávňuje Klienta, aby využil službu fitnescentra

RELAX FITNESS na individuálne športovanie a tréning podľa bodu 3.1 VOP. Platba za jednorazový vstup sa realizuje tak, že si Klient v automate v Priestoroch, ktorý prijíma mince, bankovky v stanovenej hodnote a platobné karty zakúpi jednorazový QR kód, ktorý použije na opustenie priestorov.

2.2 Platenie s registráciou v ERR Systéme. Predplatné na Služby (Kredit) a permanentka. Rezervácia skupinového tréningu a účasť na ňom, rezervácia a využitie sauny alebo kúpa permanentky sú možné iba pre Klienta registrovaného v ESS Systéme, ktorého uhradené predplatné služieb (Kredit) postačuje na úhradu ceny vybranej Služby podľa aktuálneho cenníka Prevádzkovateľa. Registrovaný Klient platí za Služby tým spôsobom, že po prihlásení do zákazníckeho konta buď prostredníctvom platobnej brány na webovej stránke, alebo v Priestoroch RELAX FITNESS využitím platobného kiosku alebo platobného automatu a s použitím svojho QR kódu zaplatí určitú sumu ako časovo obmedzené predplatné na Služby, (ďalej toto predplatné za služby ako „Kredit“). Tento Kredit sa eviduje na jeho zákazníckom konte v ERR Systéme a tento Kredit môže Klient využívať na platenie za Služby, Tovary a za permanentky. Cena objednaného skupinového tréningu alebo sauny sa odráta Klientovi z predplateného kreditu pri objednaní a prípadne sa mu vráti (čiastočne alebo úplne) sa podmienok ustanovení o STORNE podľa týchto VOP opätovným pripísaním na jeho kredit. Pokiaľ nejde o vopred rezervované Služby, pre ktoré sa platba z kreditu odráta už pri rezervácii, odráta sa Klientovi platba za Službu z kreditu pri vstupe do Priestorov alebo najneskôr pri opustení Priestorov (Služby podliehajúce časovému limitu). Platenie za jednotlivé vstupy podľa bodu 3.1 VOP sa odráta z Kreditu Klienta automaticky pri odchode z Priestorov podľa dĺžky trvania vstupu. Platenie za Tovary prostredníctvom Kreditu je možné v tovarovom automate v Priestoroch. Stav Kreditu je možné zistiť po prihlásení do systému na webstránke, v platobnom kiosku alebo v automate v Priestoroch. Všetkými týmito spôsobmi je tiež možné zvýšenie Kreditu (zaplatenie ďalšieho predplatného na Služby), v automate v hotovosti a inak prostredníctvom bezhotovostných prostriedkov.

2.3 Čas platnosti Kreditu: Predplatné za Služby (Kredit) môže Klient využiť na úhradu cien Služieb a Tovaru počas časovo obmedzeného obdobia 12 mesiacov od jeho pripísania na zákaznícke konto Klienta – táto doba sa ďalej označuje ako doba platnosti Kreditu. Doba platnosti Kreditu sa automaticky predlžuje o ďalších 12 mesiacov v momente, keď je Kredit zvýšený o ďalšiu platbu Klienta vo výške najmenej 5 EUR. Uhradené predplatné na Služby (Kredit) je Klient povinný využiť na rezervovanie a platenie Služieb alebo Tovarov počas jeho platnosti, teda počas 12 mesiacov od zaplatenia, inak sa jeho platnosť skončí. Ak nie je predplatné za Služby (Kredit) využité počas doby platnosti Kreditu ani nie je táto doba predĺžená ako je uvedené vyššie, platnosť predplatného za Služby (Kreditu) skončí. Kredit, ktoré platnosť skončila nemožno využiť po časovom limite platnosti na úhradu Služieb ani Tovarov. Nevyčerpaný Kredit, ktorého platnosť sa skončila, prevádzkovateľ Klientovi nevracia a uplynutím doby platnosti Kreditu zanikne prípadný nárok Klienta na vrátanie nevyčerpaného kreditu Klientovi. Prevádzkovateľ môže Klienta upozorniť pred skončením platnosti Kreditu na poslednú možnosť jeho vyčerpania. V odôvodnených prípadoch je na žiadosť Klienta, ktorá však musí byť Prevádzkovateľovi doručená pred skončením platnosti Kreditu Prevádzkovateľovi Prevádzkovateľ oprávnený (nie však povinný) platnosť predplatného na Služby (Kreditu) predĺžiť.

2.4 Typy a platnosť permanentiek Registrovaným Klientom Prevádzkovateľ umožňuje prostredníctvom ERR Systému kúpu časových permanentiek, ktoré sa vzťahujú výhradne na službu bežného vstupu. Zakúpená permanentka oprávňuje Klienta na neobmedzený počet vstupov podľa bodu 3.1 týchto VOP počas doby jej platnosti. Permanentka sa nevzťahuje na služby skupinového tréningu alebo sauny a nemožno ju použiť na využitie takýchto služieb ani na platenie za Tovar. Permanentka je neprenosná a platí výhradne pre jedného registrovaného Klienta.

TYPY PERMANENTIEK A CENNÍK

Typ Doba platnosti Cena

Jednorázový 3,10 EUR

Mesačná 1 mesiac od zakúpenia s použitím Kreditu 30 EUR

(do dňa s rovnakým číselným označením ako deň zakúpenia v nasledujúcom kalendárnom mesiaci)

3 Mesačná 78 EUR

2.5 Tovar a platenie za Tovar

Tovar sa priestoroch RELAX FITNESS kupuje a predáva výhradne prostredníctvom predajného automatu. Podrobné inštrukcie na nákup Tovaru sú zverejnené priamo na automate, rovnako ako ceny Tovaru. Zaplatenie ceny za Tovar je možné s použitím mincí, bankoviek vo vyznačenej hodnote ako aj započítaním na predplatený kredit registrovaného Klienta v ERR Systéme. Kúpa Tovaru neoprávňuje kupujúceho na poskytovanie žiadnych Služieb ani zotrvanie v Priestoroch RELAX FITNESS . Žiadna Služba nezahŕňa ako svoju súčasť poskytnutie Tovaru Klientovi.

2.6 Neprenosnosť QR kódu a permanentky: Pridelený Klientsky QR kód slúži na identifikáciu Klienta a spája sa vždy s konkrétnym registrovaným Klientom. Jeho využitie inými osobami nie je dovolené a Klient nie je oprávnený umožniť použitie Klientskeho QR kódu ani permanentky inou osobou. Prevádzkovateľ je oprávnený odoprieť poskytnutie Služby osobe, ktorá použila Klientsky QR kód, ktorý jej nepatrí. V prípade, že Klientsky QR kód Klienta, ktorý má časovú permanentku podľa bodu 5.4 využíva iná osoba ako registrovaný Klient je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať a Klient je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za neoprávnené prenesenie QR Kódu, a to vo výške dvojnásobku nezľavneného jednorazového vstupu za každý vstup, kedy QR kód použila iná osoba ako Klient. Túto zmluvnú pokutu je Prevádzkovateľ oprávnený započítať na predplatený Kredit Klienta a v prípade, že ten nepostačuje na úhradu, žiadať dodatočnú úhradu Klientom, ktorú je Klient povinný uhradiť do 5 dní od výzvy Prevádzkovateľa. Stratu alebo možné zneužitie QR Kódu je Klient povinný bezodkladne hlásiť Prevádzkovateľovi, ktorý QR Kód zneplatní a vydá Klientovi nový QR kód.

3. Vstupy do Priestorov, ich opustenie a prístupový systém

3.1 Súčasťou ERR Systému je aj prístupový systém, v ktorom sú riadené vstupy do Priestorov. RELAX FITNESS Vstup do priestorov RELAX FITNESS a výstup z nich je kontrolovaný prostredníctvom elektronických zariadení s evidenciou času vstupu/odchodu a povolený s použitím QR kódu. Pri priestore vstupu je tiež umiestnená kamera kamerového systému Prevádzkovateľa a informácie o podmienkach vstupu.

3.2 Vstupné dvere do priestorov RELAX FITNESS sa otvoria pri naskenovaní QR kódu návštevníka a rovnaký QR kód použije návštevník aj na otvorenie dverí pri opustení priestorov. Prístupový systém zaznamenáva čas vstupu a opustenia priestorov. Pokiaľ tento čas presiahne určený časový limit pre využívanú Službu, započíta sa Klientovi ďalší vstup (prípadne ďalšie vstupy), a to podľa celkového času stráveného vo RELAX FITNESS .

3.3 Pridelený QR kód pre prístupový systém je Klient povinný chrániť pred stratou, kopírovaním alebo zneužitím. Jeden QR kód oprávňuje na vstup do RELAX FITNESS iba jednu osobu. V prípade, že jeden QR kód použije viacero osôb (okrem výnimiek výslovne uvedených v týchto VOP) je registrovaný držiteľ kódu povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku jednorazového vstupu za každú osobu, ktorá vstúpila do priestorov na jeho QR kód alebo ich s použitím jeho QR kódu opustila. Výnimkou je iba návšteva z RELAX FITNESS a účelom prvej registrácie,

sprevádzanie dieťaťa (do 16 rokov) na skupinový alebo športový tréning alebo pri návšteve iných nájomcov v budove a nevyhnutné sprevádzanie osoby so zdravotným alebo iným postihnutím.

3.4 Pokiaľ návštevník priestorov RELAX FITNESS nemá vstupný QR kód, ale chce využiť služby RELAX FITNESS , môže pre vstup do priestorov použiť na prístupovom systéme tlačidlo OTVORIŤ DVERE. V takom prípade je informovaný o tom a pri vstupe súhlasí s tým, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa uhradiť cenu jednorazového vstupu alebo sa registrovať v ERR Systéme a vložiť minimálny kredit podľa bodu 4.2 VOP. Registrácia priamo v prevádzke RELAX FITNESS je možná v Prevádzkovom čase recepcie podľa bodu 7 VOP.

3.5 Vstup do priestorov pri návšteve iných nájomcov priestorov. Pokiaľ návštevník priestorov vstupuje do priestorov RELAX FITNESS výhradne na to, aby využil služby iných nájomcov v budove, je povinný sa s nimi na návšteve vopred dohodnúť a títo nájomcovia mu pridelia jednorazový QR kód na vstup a opustenie priestorov RELAX FITNESS . Ak nemá QR kód je povinný pred vstupom do priestorov zatelefonovať osobe, ktorú navštevuje a tá mu umožní vstup do priestorov RELAX FITNESS a ich opustenie. Prístupový systém RELAX FITNESS eviduje pre QR kódy vydané nájomcami iba údaj

o použití kódu, neeviduje žiadne údaje osoby, ktorá kód použila.

4. Prevádzkový čas

4.1 Využitie Služieb vo RELAX FITNESS je možné iba počas Prevádzkového času , ktorý je

Pondelok – piatok 0 – 24

Sobota – nedeľa 0 – 24

4.2 Pracovníci recepcie, prostredníctvom ktorých je možné riešiť aj registrácie prípadne reklamácie sú prítomní v Priestoroch v Prevádzkovom čase recepcie, ktorý je

Pondelok – piatok 7:00 – 19:00

4.3 Plánované obmedzenia prevádzky: Prevádzkovateľ má právo prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služieb RELAX FITNESS na nevyhnutnú dobu z prevádzkových dôvodov napr. pri nevyhnutných opravách a údržbe, v takom prípade najmenej 24 hodín vopred oznámi Klientom prostredníctvom webovej stránky obmedzenie prevádzky. Rezervované Služby budú poskytnuté v takom prípade v náhradných termínoch.

5. Bezpečnosť a zdravotný stav Klienta

5.1 Klient zodpovedá sám za svoj zdravotný stav a berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nevyhodnocuje vhodnosť individuálneho alebo skupinového cvičenia o ohľadom na jeho zdravotný stav. Pred každým cvičením je Klient povinný zvážiť svoj aktuálny zdravotný stav a tomu prispôsobiť druh cvičenia, intenzitu, záťaž a dĺžku cvičenia.

5.2 Ak má Klient zdravotné obmedzenia alebo pochybnosti o svojom zdravotnom stave

 mal by pred cvičením prekonzultovať svoj stav so svojím lekárom a rešpektovať jeho odporúčania

 mal by lektorovi skupinového cvičenia uviesť obmedzenia a výhrady pred začatím skupinového cvičenia a to pred každou hodinou osobitne, pretože tieto informácie Prevádzkovateľ ani lektori nezaznamenávajú ani nespracúvajú z dôvodu minimalizácie spracúvaných osobných údajov, obzvlášť údajov o zdraví Klientov

 mal by sledovať svoj zdravotný stav počas cvičenia a cvičenie prerušiť alebo ukončiť, ak začne cítiť bolesť alebo zdravotné ťažkosti.

5.3 Prevádzkovateľ je oprávnený neposkytnúť Službu alebo ukončiť poskytovanie Služby Klientovi, ktorého zdravotný stav sa javí ako rizikový a u ktorého by poskytovanie Služby mohlo ohroziť jeho zdravie alebo zdravie iných Klientov a to bez náhrady poplatku za Službu, ak už Službu začal poskytovať.

6. Základné podmienky správania vo RELAX FITNESS

6.1 Podrobné podmienky správania sa v prevádzke RELAX FITNESS určuje prevádzkový poriadok a tieto VOP obsahujú výber najdôležitejších z nich, bez obmedzenia prevádzkového poriadku. V prípade rozporu medzi tými VOP a prevádzkovým poriadkom, má prednosť prevádzkový poriadok.

6.2 Základné povinnosti Klienta: Každý Klient je povinný :

 dodržiavať prevádzkový poriadok a tieto VOP

 zachovávať čistotu a hygienu v Priestoroch, v prípade zistenia akéhokoľvek hygienického nedostatku informovať pracovníka RELAX FITNESS

 dodržiavať všetky protiepidemiologické opatrenia vzťahujúce sa na prevádzku RELAX FITNESS ,

 neodkladne informovať pracovníka RELAX FITNESS v prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu, prípadne spozorovania zdravotných ťažkostí u inej osoby,

 šetrne zaobchádzať so zariadením a strojmi vo RELAX FITNESS a nepoškodzovať priestory a majetok Prevádzkovateľa alebo tretích osôb v Priestoroch,

 po ukončení individuálneho alebo skupinového cvičenia uložiť použité náradie na miesto na to určené, nevynášať náradie z priestorov na to určených v centre, ani z centra)

 vydezinfikovať používané náradie a zariadenia bezodkladne po použití dezinfekčným prostriedkom na to určeným

6.3 Zákazy: V Priestoroch RELAX FITNESS a na pozemkoch prislúchajúcich k budove, v ktorej je RELAX FITNESS je zakázané

 fajčiť

 fotografovať alebo filmovať priestory a osoby vo RELAX FITNESS

 robiť hluk alebo svojím správaním inak obmedzovať pohodlie ostatných Klientov

 znečisťovať alebo ničiť Priestory, stroje a vybavenie;

 konzumovať potraviny alebo nápoje (okrem vody), okrem vyhradeného priestoru pri vstupe

 zasahovať do technického vybavenia, zariadení a strojov

 vnášať nebezpečné alebo horľavé látky, zariadenia alebo zbrane

 porušovať bezpečnostné a protiepidemiologické pokyny a pravidlá prevádzkovateľa

Osobám, ktoré porušujú tieto zákazy je Prevádzkovateľ oprávnený nepovoliť vstup do RELAX FITNESS alebo ich požiadať o okamžité opustenie jeho Priestorov, pričom nie je za rezervované alebo uhradené Služby poskytnúť žiadnu náhradu ani vrátiť cenu Služieb.

6.4 Zákaz vstupu: Do priestorov RELAX FITNESS majú zakázaný vstup

 osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných psychotropných alebo toxických látok,

 osoby so zvieratami, alebo zvieratá

 osoby v silne znečistenom alebo inak nevhodnom odeve,

 agresívne a nebezpečne sa správajúce osoby, ktoré môžu ohrozovať okolie

 osoby, ktoré môžu prenášať nákazlivé ochorenia, boli v styku s takouto osobou alebo majú povinnosť izolácie, karantény alebo povinnosť podstúpenia testu na nákazlivé ochorenie po návrate z rizikovej oblasti alebo po styku s rizikovou osobu, a to až do obdržania osvedčenia o negatívnom výsledku testu na prenosné alebo nákazlivé ochorenie.

Osoby, ktoré porušili tento zákaz vstupu je Prevádzkovateľ oprávnený požiadať

o opustenie jeho Priestorov, pričom nie je za rezervované alebo uhradené Služby poskytnúť žiadnu náhradu ani vrátiť cenu Služieb.

6.5 Oblečenie: Klient je povinný na cvičenie využívať vhodné a primerané športové oblečenie a čistú obuv s bielou podrážkou alebo kaučukovou podrážkou bez farieb, vhodnú na cvičenie v interiéri.

6.6 Z bezpečnostných dôvodov majú osoby, ktoré sa nemôžu samostatne pohybovať alebo obliekať, či vyzliekať bez pomoci inej osoby, ako aj osoby s fyzickým alebo iným postihnutím, u ktorých nie je možné predpokladať, že zvládnu cvičenie bez pomoci inej osoby povolené cvičenie vo RELAX FITNESS v sprievode inej osoby, ktorá je na spomenuté úkony spôsobilá. Žiadame Klienta, ktorý potrebuje pri cvičení takúto asistenciu a vstupuje preto s inou osobou, aby o tom vopred informoval recepciu.

6.7 Náhrada škody Osoby, ktoré v Priestoroch, na pozemkoch pri alebo kdekoľvek v areáli RELAX FITNESS spôsobia škodu Prevádzkovateľovi, vlastníkovi strojov, inému Klientovi RELAX FITNESS alebo tretej osobe sú povinné túto škodu nahradiť a to do 3 dní od výzvy na úhradu a vyčíslenia škody. V prípade, ak je škoda spôsobená Prevádzkovateľovi registrovaným Klientom je Prevádzkovateľ svoj nárok na náhradu škody započítať na jeho nevyčerpané predplatné za Služby (Kredit).

7. Protiepidemiologické opatrenia

7.1 Klient je povinný v Priestoroch dodržiavať všetky protiepidemiologické opatrenia určené Prevádzkovateľom alebo orgánmi na ochranu zdravia za účelom predchádzania nákazlivým chorobám a obmedzeniu ich šírenia, vrátane napríklad používania ochranných pomôcok, rúška, rukavíc, dezinfekcie, dodržiavania minimálnych odstupov a pod.

7.2 Klienti zodpovedajú Prevádzkovateľovi za škodu, ktorú mu spôsobia nedodržaním takýchto opatrení a obmedzení, vrátane zodpovednosti za škodu a ušlý zisk z dôvodu núteného uzavretia alebo obmedzenia prevádzky a RELAX FITNESS lebo nákladov dezinfekcie priestorov RELAX FITNESS

7.3 Klienti, ktorým bolo po návšteve RELAX FITNESS diagnostikované nákazlivé alebo prenosné ochorenie, pričom je možné, že toto ochorenie mali už v čase návštevy RELAX FITNESS sú povinní bezodkladne po zistení ochorenia kontaktovať Prevádzkovateľa na t.č. 0905 296 678 a oboznámiť ho s touto skutočnosťou, aby mohli byť vykonané príslušné protiepidemiologické opatrenia a opatrenia na zamedzenie šírenia chorôb.

8. Ďalšie zmluvné podmienky

8.1 Sezónne promo akcie, zľavy: Platia len počas obdobia, ktoré je definované na webovej stránke. Pri ich nevyužití nie je možná kompenzácia, vrátenie poplatku, či dodatočné uplatnenie. Akcia týkajúca sa nového registrovaného Klienta sa dá využiť iba jeden krát.

8.2 Copyright a duševné vlastníctvo: Ak nie je uvedené inak, Prevádzkovateľ vlastní všetky autorské práva k textom, logám, fotografiám a ďalším predmetom duševného vlastníctva umiestneným v jeho Priestoroch, na webových stránkach alebo na sociálnych sieťach. Všetky registrované ochranné známky alebo neregistrované označenia alebo vyobrazenia použité na týchto stránkach sú majetkom príslušných vlastníkov a použité iba s príslušnou licenciou. Žiadna osoba nie je oprávnená kopírovať, pozmeňovať, ukladať, šíriť alebo inak používať predmety duševného vlastníctva Prevádzkovateľa s výnimkou ich prehliadania pre svoje osobné a nekomerčné použitie.

8.3 Fotografovanie a natáčanie v Priestoroch: Prevádzkovateľ môže pre vedecké, študijné alebo propagačné účely vyhotovovať audiovizuálne záznamy, fotografie alebo zvukové záznamy z tréningov a poskytovania Služieb v Priestoroch. V takom prípade Klientov vopred upozorní a Klient, ktorý s vyhotovením záznamu nesúhlasí bude mať miesto určené tak, aby na zázname nebol alebo, pokiaľ to nie je možné a pokiaľ o to Klient požiada priamo na mieste a bezodkladne, môže mu byť umožnené poskytnutie Služby v náhradnom termíne. Klienti berú na vedomie, že Prevádzkovateľ môže takéto fotografie a záznamy zverejňovať na svojej webovej stránke, v marketingových dokumentoch alebo na sociálnych sieťach, a to aj na propagačné alebo marketingové účely. Klienti nemajú právo bez súhlasu Prevádzkovateľa vyhotovovať v jeho Priestoroch žiadne audiovizuálne alebo zvukové záznamy ani fotografovať.

9. Reklamačný poriadok

9.1 Služby:

9.1.1 Prevádzkovateľ zodpovedá za kvalitu poskytovaných služieb a za vady služieb v zmysle platných právnych predpisov, najmä § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „OZ“) v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“).

9.1.2 V prípade, ak zakúpená Služba obsahuje vady je Klient povinný uplatniť nároky z vád (reklamáciu) bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí dôvody na uplatnenie reklamácie, teda v deň v ktorom nebola služba poskytnutá v dohodnutom alebo bežnom rozsahu, kvalite, množstve a termíne, inak právo na reklamáciu zaniká. Pokiaľ sa vada týka ceny Služby, teda najmä ak Služba nebola poskytnutá za cenu podľa cenníka alebo bola cena Služby nesprávne zaúčtovaná, je Klient oprávnený uplatniť vadu do 30 dní od poskytnutia Služby. Nároky z vád Služieb (reklamáciu) môže Klient uplatniť osobne v čase prevádzkových hodín recepcie na recepcii RELAX FITNESS alebo písomnou reklamáciou formou poštovej zásielky na adresu RELAX FITNESS , so sídlom Podzáhradná 2045/7 Veľký Meder. Dodatočne zistené vady nebudú akceptované.

10. Tovar:

10.1.1 Vlastnosti Tovaru a jeho cena a ďalšie informácie, týkajúce sa Tovaru, podľa čl. 10a Zákona o ochrane spotrebiteľa sú sprístupnené na balení Tovaru alebo na predajnom automate.

10.1.2 V prípade, že zakúpený Tovar má vady, môže si jeho Klient uplatniť zodpovednosť Prevádzkovateľa za vady Tovaru (reklamovať Tovar). Reklamáciu chuti, zloženia, poškodenia tovaru alebo nekompletného tovaru alebo iných vnútornou prehliadkou zistených parametrov tovaru musí Klient uplatniť ihneď po ich zistení, a to najneskôr v pracovný deň nasledujúci po zakúpení Tovaru v predajnom automate, inak jeho nárok zaniká.

10.1.3 Nároky z vád Tovaru (reklamáciu) môže Klient uplatniť osobne v čase prevádzkových hodín recepcie na recepcii RELAX FITNESS alebo písomnou reklamáciou formou poštovej zásielky na adresu prevádzky.

10.1.4 Záruka za akosť zakúpeného Tovaru je poskytnutá v nasledovnej dĺžke (,,záručná doba“):

 v prípade potravín do dátumu minimálnej trvanlivosti alebo do doby, do ktorej má byť tovar spotrebovaný, pokiaľ sú zo strany kupujúceho dodržané podmienky pre ich skladovanie a potravina nebola otvorená, s výnimkou prípadu, kedy to bolo nevyhnutné pre zistenie vady.

 Výnimkou sú tie potraviny, u ktorých sa uvádzanie minimálnej trvanlivosti nevyžaduje právnymi predpismi, ako je káva, čaj, čerstvé ovocie a zelenina a ovocné šťavy – u týchto výrobkov je Klient oprávnený uplatniť svoje práva z vád najneskôr do 24 hodín po zakúpení, pokiaľ Prevádzkovateľ alebo platný právny predpis nestanoví výslovne inak. Toto ustanovenie sa použije obdobne pri veciach, na ktorých je vyznačená krátka doba trvanlivosti, alebo pri veciach podliehajúcich rýchlemu pokazeniu, na ktorých je vyznačená doba, do ktorej je možné vec použiť,

 pri ostatných výrobkoch (nepotravinárskeho druhu) po dobu 24 mesiacov, ktorá začína bežať od okamihu prevzatia tovaru Klientom.

 v prípade, že zmluva, záručný list, reklama, či obal tovaru určujú rozdielne dĺžky záručnej doby, platí doba z nich najdlhšia.

10.1.5 Klient má právo uplatniť svoje právo vyplývajúce zo záruky za akosť Tovaru len na Tovar, ktorý má vady a bol preukázateľne zakúpený v Priestoroch. Za vadu Tovaru nemožno považovať takú zmenu Tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia alebo nesprávneho používania, skladovania či nesprávneho zásahu. Preukázať zakúpenie Tovaru v priestoroch je povinný Klient a to predovšetkým v prípade, kedy uplatňuje nároky z vady za Tovar po uplynutí

72 hodín od jeho zakúpenia, kedy už nie je dostupný ani kamerový záznam z Priestorov.

10.2 Údaje poskytované pri reklamácii:

10.2.1 Bez ohľadu na to, či sa reklamáciou uplatňujú nároky z vád Tovaru alebo Služby, je Klient povinný pri reklamácii uviesť aspoň tieto údaje:

 dátum uplatnenia reklamácie. V prípade, ak Klient uplatňuje práva zo zodpovednosti za vady Tovaru je povinný vadný Tovar predložiť osobne v Priestoroch alebo ho odoslať do sídla Predávajúceho a vtedy je reklamácia uplatnená až doručením Tovaru, čo v zázname o reklamácii vyplní Prevádzkovateľ po tom, čo mu bude vadný Tovar doručený

 meno a priezvisko reklamujúceho Klienta, jeho kontaktná adresa, telefonický kontakt a emailová adresa;

 druh reklamovaného Tovaru alebo Služby;

 dátum zakúpenia, cenu reklamovaného Tovaru alebo Služby a v prípade že je cena vyúčtovaná faktúrou číslo faktúry ako dokladu o zakúpení reklamovaného Tovaru alebo Služby;

 dôvody reklamácie a popísané reklamované vady a nárok zo zodpovednosti za vady, ktorý reklamujúci požaduje;

 podpis reklamujúceho Klienta;

10.2.2 V prípade ak reklamácia neobsahuje informácie uvedené vyššie a tieto informácie nedoplní reklamujúci ani do 3 dní od výzvy Prevádzkovateľa na ich doplnenie, konanie o vybavení reklamácie sa zastaví a reklamácia nebude riešená.

10.3 Riešenie reklamácie

10.3.1 Prevádzkovateľ po doručení reklamácie vyhotoví záznam o uplatnenej reklamácii.

10.3.2 Prevádzkovateľ rozhodne podľa možností o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo preverenie okolností poskytnutia Služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

10.3.3 Nároky pri vadách Služieb: V prípade poskytnutia Služby s vadami je Klient oprávnený a) požadovať odstránenie vád poskytnutím náhradnej Služby, poskytnutie chýbajúcej Služby alebo b) požadovať odstránenie vád opravou Služby, ak sú vady opraviteľné, alebo c) požadovať primeranú zľavu z ceny Služby alebo d) odstúpiť od zmluvy, ak Služba nebola vôbec poskytnutá.

10.4 Nároky pri vadách Tovaru:

 Ak Tovar nemá vlastnosti stanovené v článku 13.2.1 tohto reklamačného poriadku, má Klient právo najmä o bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané. Klient môže požadovať aj dodanie novej veci bez vád, ale pokiaľ sa vada týka iba časti veci, môže Klient požadovať len výmenu vadnej časti, a ak to nie je možné, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu jej účasti má Klient i v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Klient i právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a bude mu za týchto okolností vrátená kúpna cena Tovaru.

 Ak Klient neodstúpi od kúpnej zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže od predávajúceho požadovať primeranú zľavu. Klient má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Prevádzkovateľ nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že Prevádzkovateľ nezjedná nápravu v primeranej dobe, alebo že by zjednanie nápravy kupujúcemu spôsobilo značné problémy.

 Ak sa vybaví reklamácia tovaru poskytnutím zľavy, bude peňažný rozdiel medzi pôvodnou čiastkou a čiastkou po zľave vo výške zľavy vyplatený kupujúcemu na mieste uplatnenia reklamácie v hotovosti, pokiaľ sa s Prevádzkovateľom nedohodne inak.

 Okamžitá výmena tovaru alebo jeho časti je podmienená aktuálnym stavom tovaru na sklade či predávajúceho. Ak žiada Klient výmenu vadného tovaru za tovar bez vád alebo vrátenie kúpnej ceny, musí predložiť reklamovaný tovar kompletný, so všetkým jeho príslušenstvom, ktoré bolo obsahom pôvodného balenia tovaru.

 Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, a na tovar akokoľvek upravovaný Klientom alebo treťou stranou. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody, ktoré vznikli na tovare v dôsledku živelnej pohromy či poveternostných vplyvov, alebo inými okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť Prevádzkovateľa.

 Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola stanovená nižšia cena, a pri použitých veciach na vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí Klientom.

10.4.1 Prevádzkovateľ po preskúmaní uplatnenej reklamácie rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie v lehote podľa bodu 13.4.2. Klient je povinný pri vybavovaní reklamácie poskytnúť Prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť vyžadovanú Prevádzkovateľom. V lehote na vybavenie reklamácie zašle Prevádzkovateľ registrovanému Klientovi formou e-mailu alebo iným Klientom prostredníctvom poštovej zásielky vyjadrenie k reklamácii a o spôsobe odstránenia vád reklamovane služby.

10.4.2 Pokiaľ nie je konkrétne uvedené inak, riadi sa reklamačný poriadok príslušnými ustanoveniami OZ a Zákona o ochrane spotrebiteľov.

10.4.3 V prípade, ak je Klient spotrebiteľom, teda je to fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a nie je spokojný so spôsobom ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Klientom, Klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ASR“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Prevádzkovateľom je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia- spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Klient má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Klient môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on- line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

10.4.4 Návrh Klienta na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o ARS obsahovať:

 meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

 presné označenie Predávajúceho,

 úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností, označenie, čoho sa Klient ako spotrebiteľ domáha,

 dátum, kedy sa Klient ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Prevádzkovateľom bol bezvýsledný,

 vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o ARS.

10.4.5 Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Klient využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke Predávajúceho, ako aj webovom sídle ministerstva ( a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Klient priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

10.4.6 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Prevádzkovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

11. Osobné údaje

11.1 Osobné údaje Klientov a tretích osôb spracúva Prevádzkovateľ za podmienok, ktoré sú uvedené v Informácii o spracúvaní osobných údajov RELAX FITNESS s ktorými sa Klient oboznamuje pri registrácii. Kópia tejto informácie je k dispozícii aj na recepcii RELAX FITNESS .

11.2 Klienti berú na vedomie, že Priestory RELAX FITNESS najmä priestory vstupu, platobný a predjaný automat, recepcia, chodby a spoločné priestory sú monitorované kamerovým systémom na účely (i) bezpečnosti zdravia a majetku Prevádzkovateľa, jeho Klientov a zamestnancov (ii) uplatňovania, obhajovania a preukazovania právnych nárokov Prevádzkovateľa, podrobnosti o kamerovom systéme sú v Informácii o spracúvaní osobných údajov.

12. Orgány dohľadu

12.1 Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Prevádzkovateľa pri poskytovaní služieb športovo-relaxačného centra vykonáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.

12.2 Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Prevádzkovateľa vo veciach ochrany spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).

12.3 Dohľad nad spracúvaním osobných údajov a plnením povinností prevádzkovateľa vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk/uoou/)

13. Záverečné ustanovenia

13.1 Tieto VOP sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, predovšetkým Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom a zákonom č. 250/2007 Z.z.

o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

13.2 Prevádzkovateľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek meniť a/alebo dopĺňať, a to najmä z dôvodu zmeny príslušných právnych predpisov alebo interných postupov centra.

13.3 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.06.2022.

Vo Veľkom Mederi, dňa 01.06.2022

Mgr.Tibor Števlik

RELAX FITNESS