Zásady ochrany osobných údajov

  1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho výlučne za účelom registrácie na Internetovej stránke, odberu noviniek (zasielanie newsletter), vzájomného kontaktovania (vybavenia žiadostí a dotazov), spracúvania Cookies (vrátane Google Analytics), a uzavretia kúpnej zmluvy a na plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy podľa nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením objednaného tovaru prepravnou spoločnosťou, vybavením prípadnej reklamácie alebo vrátenia tovaru, nevyhnutnou komunikáciou medzi stranami.
  2. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať, je založený výlučne na dobrovoľnosti kupujúceho.
  3. Predávajúci v súvislosti s nákupom spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa/adresa dodania, PSČ, kontaktné telefónne číslo, obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH.
  4. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním podľa bodu 1. na obdobie najviac 10 rokov, s výnimkou pre účely registrácie, kde kupujúci udeľuje súhlas po dobu užívania užívateľského účtu, po tom maximálne po dobu 5 rokov a súhlas s odberom noviniek, kde kupujúci udeľuje súhlas po dobu 5 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou, ústne telefonicky alebo elektronicky. Po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí predávajúci blokovanie a likvidáciu osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania bez zbytočného odkladu.
  5. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje, nesprístupňuje osobné údaje kupujúceho žiadnym iným subjektom, s výnimkou prepravnej služby, účtovnej firme, štátnym orgánom, Google (Cookies – Google Analytics, IP Adresa),  banke, s ktorou je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky a plnenie zákonných povinností.
  6. Kupujúci môže požiadať o zmenu, opravu, obmedzenie spracovania, likvidáciu, výmaz alebo informácie o svojich osobných údajov alebo môže podať námietku proti spracúvaniu písomne alebo elektronickou poštou na adrese info@healthyfood.sk.
  7. Internetový obchod využíva súbory cookies na: správnu funkčnosť košíka tak, aby kupujúci čo najjednoduchšie dokončil svoju objednávku, Google Analytics, zapamätanie prihlasovacích údajov, čo najlepšie prispôsobenie našich stránok požiadavkám kupujúceho vďaka sledovaniu návštevnosti, pohybu po stránkach a využitých funkciách, meranie výkonu servera a hostingu Internetového obchodu.